Voorwaarden

Shipcloud GmbHShipcloud SLEuropaket GmbHEuropaket BV

(Met onmiddellijke ingang geldig voor nieuwe klanten; voor bestaande klanten vanaf 15 februari 2022)

Status: januari 2022

§ 1 Reikwijdte

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Shipcloud GmbH zelfstandig of met tussenkomst van derden levert na opdracht via haar online platform Shipcloud.com. Ze zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden alleen onderdeel van het contract als en voor zover Shipcloud GmbH uitdrukkelijk heeft ingestemd met hun geldigheid in individuele gevallen. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook als Shipcloud GmbH de dienst zonder voorbehoud voor de klant uitvoert, met kennis van de algemene voorwaarden van de klant.

§ 2 Definities

Opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden is iedere ondernemer of ieder bedrijf of instelling die gebruik maakt van de diensten van Shipcloud GmbH. Het aanbod van Shipcloud GmbH is niet gericht op consumenten. Ontvanger in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de opdrachtgever als ontvanger is aangewezen. Zending(en) in de zin van deze voorwaarden zijn de te vervoeren goederen.

§ 3 Dienstverlening

Shipcloud GmbH biedt via Shipcloud.com een platform aan dat kan worden geïntegreerd in bestaande systemen. Dit platform wordt aangeboden en beheerd door Shipcloud GmbH als Software as a Service. Met deze software kunnen alle relevante verzendserviceproviders via één interface in de systemen van de klant worden geïntegreerd, zodat de klant automatisch verzend- en retourlabels kan aanmaken en zendingen kan volgen. Het platform van Shipcloud GmbH beschikt over de functies die in de online documentatie worden beschreven. De gegevens worden door de klant verzonden door de interfacefunctie in het datacentrum van Shipcloud GmbH aan te spreken of door ze in het daarvoor bestemde webformulier in te voeren. Het aansluiten van de systemen van de klant op het platform is geen onderdeel van de dienstverlening. De serviceverplichting van Shipcloud GmbH is beperkt tot het doorgeven van de via het platform ingevoerde gegevens aan het betreffende transportbedrijf als (onder)vervoerder met ongewijzigde inhoud en het doorsturen van de van het transportbedrijf ontvangen gegevens als (onder)vervoerder voor de klant naar de client met ongewijzigde inhoud. Shipcloud GmbH is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de over te dragen gegevens.

§ 4 Sluiting contract

(1) Voor het gebruik van het Shipcloud GmbH-platform is registratie vereist. De opdrachtgever is verplicht de bij de registratie gevraagde gegevens juist en volledig te verstrekken. Dit omvat ook het storten van een betaalmethode samen met de betalingsgegevens die nodig zijn voor het incasseren van de geselecteerde betaalmethode. Elk btw-identificatienummer (of het respectieve landspecifieke equivalent ervan, zoals het btw-nummer in Zwitserland) moet ook worden verstrekt, tenzij er een vrijstelling is van btw-plicht en als gevolg daarvan geen btw-identificatienummer wordt afgegeven – zelfs op aanvraag. Door geen btw-identificatienummer (of de respectievelijke landspecifieke tegenhanger) op te geven, bevestigt de klant dat hij is vrijgesteld van alle btw-verplichtingen in zijn belastinggebied. Na registratie ontvangt de klant een toegangscode en wachtwoord. Het contract is daarmee aanvaard door Shipcloud GmbH. Toegangs-ID en wachtwoord moeten worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang door derden.

(2) Als er al een contractuele relatie tussen Shipcloud GmbH en de klant bestaat/bestond en de bijbehorende diensten op kosten van de klant werden stopgezet als gevolg van het negeren van deze contractuele voorwaarden in overeenstemming met paragraaf 10 of als de contractuele relatie vervolgens is beëindigd, het aangaan van een (nader/nieuw) contract met de klant of de daadwerkelijke afzender/accountgebruiker (om de opschorting/beëindiging te omzeilen).

 

§ 5 Contractduur

(1) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de contractperiode een maand vanaf de overeengekomen startdatum van het contract en wordt automatisch met een maand verlengd, tenzij de contractuele relatie door een van de contractpartijen wordt opgezegd tegen het einde van de lopende contractmaand.

(2) Dit doet geen afbreuk aan het recht op buitengewone beëindiging om gewichtige redenen. Shipcloud GmbH is hiertoe met name gerechtigd als de klant ongeoorloofde ingrepen in het Shipcloud GmbH-platform uitvoert, de in lid 6 genoemde voorwaarden schendt of ondanks een aanmaning herhaaldelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

(3) Het opzeggen van de overeenkomst voor automatische incasso, het intrekken van de SEPA-incassomachtiging, het verlies van de geldigheid van de opgeslagen betaalmiddelen (bijv. vervaldatum van de creditcard) of het wissen van de opgeslagen betalingsgegevens vormt geen opzegging door de opdrachtgever. Een uitdrukkelijke en gerechtvaardigde beëindiging van de contractuele relatie is altijd vereist.

 

§ 6 Gebruiksrecht

(1) De klant en de door hem ingestelde gebruikers krijgen het niet-exclusieve recht, beperkt tot de gebruikstijd of de contractperiode, om toegang te krijgen tot de softwarefunctionaliteiten via internet. De klant en de door hem ingestelde gebruikers krijgen geen verdere rechten.

(2) De klant heeft niet het recht om de software te gebruiken buiten het toegestane gebruik in overeenstemming met dit contract of om deze door derden te laten gebruiken of toegankelijk te maken voor derden. In het bijzonder is het de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur of delen daarvan te verveelvoudigen of te verkopen.

(3) De klant is verantwoordelijk voor alle toegangen die in zijn bedrijf worden opgezet en moet ook de prijzen betalen die worden gemaakt door de gebruikers die door hem zijn ingesteld en dus geautoriseerd. Hetzelfde geldt bij ongeoorloofd gebruik door andere derden, indien en voor zover de klant verantwoordelijk is voor dit gebruik.

(4) Op verzoek moet de klant Shipcloud GmbH alle informatie verstrekken over het geldend maken van vorderingen tegen derden, in het bijzonder hun naam en adres en de aard en omvang van hun vorderingen tegen hen uit de ongeautoriseerde programma-overdracht.

(5) Shipcloud GmbH behoudt zich het recht voor om de toegang tot het systeem te beperken in geval van overmatig gebruik van het platform, bijvoorbeeld DDoS-aanvallen en onjuiste programmering van de systeemverbinding door de klant.

(6) Om de optimale prestaties van de Shipcloud GmbH API te garanderen en ervoor te zorgen dat alle klanten een optimale gebruikerservaring hebben, is de klant verplicht om het gebruik van de Shipcloud GmbH API door de door hem ingestelde gebruikers te controleren/optimaliseren en naar een zogenaamd “fair use” volume. Fair Use wordt gedefinieerd als het niet overmatig gebruiken van de API. Als de klant de API overmatig gebruikt, kan Shipcloud GmbH de toegang tot zijn API zonder waarschuwing beperken.

§ 7 Updates

Shipcloud GmbH kan te allen tijde wijzigingen aan het platform van Shipcloud GmbH (updates en/of nieuwe versies) aanbrengen of laten aanbrengen, ook zonder toestemming van de klant. Shipcloud GmbH verbindt zich ertoe deze wijzigingen zo door te voeren dat de contractueel gegarandeerde diensten niet in onredelijke mate worden aangetast.

§ 8 Prijzen/vergoedingen voor het gebruik van het Shipcloud-platform

De op het Shipcloud GmbH-platform vermelde prijzen en vergoedingen zijn van toepassing (gebruikersvergoedingen/vergoedingen plus wettelijke btw). De klant is verplicht de contractueel overeengekomen vergoeding voor elke dienst te betalen. Shipcloud GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen, waarbij vergoedingen voor reeds afgenomen diensten onaangetast blijven.

§ 9 Facturering / Betaling

(1) Tenzij individuele betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, worden maandelijkse of op transacties gebaseerde gebruikskosten/vergoedingen voor het platform maandelijks in rekening gebracht.

(2) De implementatie van een upgrade naar een abonnement met hogere maandelijkse gebruikskosten/vergoedingen of een upgrade/wijziging naar een abonnement met transactiegebaseerde gebruikskosten/vergoedingen leidt altijd tot een (tussentijdse) facturering van maandelijks of transactiegebaseerd gebruik vergoedingen/vergoedingen op het moment van de upgrades/uitwisselingen.

(3) De klant kan de betaling meestal uitvoeren via PayPal, creditcard of SEPA-automatische incasso (individuele betaalmethoden zijn niet in alle landen (valuta’s) / voor alle klanten beschikbaar). Betaling op rekening vereist een uitdrukkelijke individuele overeenkomst. Shipcloud GmbH behoudt zich het recht voor om de klant het (eventuele verdere) gebruik van individuele betaalmethoden te weigeren/in te trekken (bijv. als gevolg van een verhoogd kredietrisico van de kant van de klant). Als een ingediende automatische incasso wordt geretourneerd om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, kan Shipcloud GmbH de daaruit voortvloeiende kosten van de klant terugvorderen. Hetzelfde geldt voor betaling via PayPal of creditcard. In de bovenstaande gevallen worden servicekosten in rekening gebracht volgens de tarieventabel op de website van Shipcloud GmbH.

(4) De klant controleert elke factuur op juistheid en maakt eventuele bezwaren kenbaar binnen 4 weken na ontvangst van de factuur. Na de deadline zijn bezwaren uitgesloten.

(5) De klant stemt ermee in dat Shipcloud GmbH facturen elektronisch verzendt. De facturen worden als bestandsbijlage verzonden naar het e-mailadres van de klant.

§ 10 Standaard/ontbrekende betaalmethode

(1) In geval van wanbetaling heeft Shipcloud GmbH het recht om, na voorafgaande aanmaning met deadline, de diensten stop te zetten op kosten van de klant. Bij herhaling is lid 5 lid 2 van toepassing. De verplichting tot betaling van de gebruiksvergoedingen/vergoedingen blijft onaangetast.

(2) Als de overeenkomst voor automatische incasso wordt beëindigd, de SEPA-machtiging voor automatische incasso wordt ingetrokken, het opgeslagen betaalmiddel niet meer geldig is (bijv. de creditcard vervalt) of de opgeslagen betalingsgegevens worden gewist tijdens de contractperiode, is Shipcloud GmbH gerechtigd om de diensten op elk moment stop te zetten op kosten van de klant. De verplichting tot betaling van de gebruiksvergoedingen/vergoedingen blijft onaangetast.

(3) Shipcloud GmbH behoudt zich het recht voor om verdere vorderingen wegens betalingsachterstand in te dienen.

§ 11 Gegevensverzameling/bescherming

Bij het verzamelen en verwerken van gegevens neemt Shipcloud GmbH de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en de gegevensbeschermingsvoorschriften in acht die toegankelijk zijn via de hyperlink op de website van Shipcloud GmbH. Shipcloud GmbH en de klant sluiten een overeenkomst over de orderverwerking.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van Shipcloud GmbH is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

(2) In het geval van eenvoudige nalatigheid is Shipcloud GmbH alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en waarvan de naleving door de klant vertrouwt en mag regelmatig vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade en het bedrag van de totale vergoeding die de klant aan Shipcloud GmbH heeft betaald tot het ontstaan van de schade, maar niet meer dan de totale vergoeding voor de vorige 12 maanden. Aansprakelijkheid voor gederfde winst is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor opzet, grove nalatigheid en schade aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast.

(3) Shipcloud GmbH is niet aansprakelijk voor de functionaliteit van standaardintegraties die door de klant worden gebruikt in de software van Shipcloud GmbH die door derden zijn geleverd.

(4) Shipcloud GmbH is niet aansprakelijk voor defecten die aantoonbaar zijn ontstaan als gevolg van de integratie van de software van Shipcloud GmbH in de systeemomgeving van de klant onder zijn verantwoordelijkheid.

(5) Shipcloud GmbH is niet aansprakelijk voor het onjuist aanmaken van verzend- en retouretiketten die kunnen worden herleid tot een slechte gegevenskwaliteit van de door de klant verzonden gegevens.

(6) Shipcloud GmbH is niet aansprakelijk voor de functionaliteit van de externe systemen van de verzendserviceproviders die door Shipcloud GmbH worden gebruikt om labels aan te maken en zendingen te volgen.

(7) Shipcloud GmbH is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of het gebruik van foutieve gegevens van de klant.

(8) Shipcloud GmbH is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de opslag van gegevens door de klant op Shipcloud.com.

(9) Indien door Shipcloud GmbH veroorzaakte gebreken optreden die leiden tot verlies of ernstige beperking van het contractueel gegarandeerde gebruik, is Shipcloud GmbH verplicht de gebreken te verhelpen. Onbeduidende afwijkingen van de functionaliteit vormen echter geen defect.

§ 13 Overige

(1) De klant kan vorderingen jegens Shipcloud GmbH niet cederen of verpanden; Geldvorderingen zijn uitgesloten. Verrekening is alleen toegestaan met rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste vorderingen.

(2) Shipcloud GmbH heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen als daar goede redenen voor zijn, met name vanwege nieuwe technische ontwikkelingen en veranderingen in de juridische situatie, uitspraken van het hooggerechtshof, de economische situatie, marktomstandigheden of andere gelijkwaardige redenen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden uiterlijk 1 maand voordat ze van kracht worden per e-mail aan de klant verzonden. Indien de klant niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid ervan, worden de gewijzigde algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard. De periode van twee weken wordt afzonderlijk vermeld tijdens de verzending van de gewijzigde algemene voorwaarden per e-mail. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen ook op de website van Shipcloud GmbH worden gepubliceerd.

(3) Bevoegde rechtbank is Hamburg, Duitsland.


Bijzondere voorwaarden bij gebruik van vervoersdiensten

Indien naast het gebruik van het Shipcloud-platform door de klant ook transportdiensten worden geboekt, gelden naast de algemene voorwaarden van §§ 1 tot 13 hierboven bij het gebruik van transportdiensten de volgende bijzondere voorwaarden. De volgende §§ 14 tot 21 zijn alleen van toepassing op deze diensten.

§ 14 Optionele levering van transportdiensten

(1) Shipcloud GmbH organiseert ook logistieke diensten als vervoerder. Om de service te verlenen, maakt Shipcloud GmbH gebruik van bekende, internationaal actieve transportbedrijven als subvervoerders. Shipcloud GmbH zal de door de klant aangewezen ondervervoerder opdracht geven om het transport van de zending uit te voeren. Het staat de ondervervoerder vrij onderaannemers in te schakelen. Shipcloud GmbH en haar ondervervoerders zijn vrij in de keuze van de transportroutes en -middelen. Naleving van bepaalde levertijden is in de regel niet verschuldigd. Instructies van de opdrachtgever na overhandiging van een zending hoeven niet te worden opgevolgd. §§ 418 en 419 HGB zijn niet van toepassing.

(2) De levering aan de door de klant genoemde ontvanger gebeurt meestal door persoonlijke bezorging. Vormen van contactloze bezorging zijn toegestaan op verzoek van de klant of via standaard brancheoplossingen van de vervoerder in verband met de coronapandemie. Zendingen naar ontvangers in gemeenschappelijke voorzieningen kunnen worden afgeleverd bij een persoon die door het management van de faciliteit is gemachtigd om zendingen te ontvangen. De opdrachtgever stemt ermee in dat de levering ook kan geschieden aan die personen van wie gezien de omstandigheden mag worden aangenomen dat zij gerechtigd zijn de zending in ontvangst te nemen. Dit omvat in het bijzonder familieleden van de ontvanger of zijn echtgenoot, huishoudelijk personeel, huisgenoten en buren van de ontvanger. Na een mislukte bezorgpoging heeft Shipcloud GmbH ook het recht om de zending te laten deponeren in een parcelshop van een van haar dienstverleners en de ontvanger op de hoogte te stellen van de aanbetaling, die geldt als levering. Shipcloud GmbH heeft het recht om elektronische middelen te gebruiken om de ontvangst te bevestigen. Indien de zending niet op de beschreven wijze kan worden afgeleverd, worden maximaal 2 verdere afleverpogingen gedaan voor nationale en internationale bezorging. Daarna wordt de zending als onbestelbaar beschouwd. Zendingen worden ook als onbestelbaar beschouwd als de verkeerde ontvanger is opgegeven en zendingen die worden geweigerd. Shipcloud GmbH zal onbestelbare zendingen op kosten van de klant terugsturen naar de klant in Duitsland. Als een onbestelbare zending niet aan de klant kan worden geretourneerd, is Shipcloud GmbH gerechtigd deze te openen. Als de klant of een andere bevoegde persoon niet kan worden geïdentificeerd of als levering of retournering van de zending om andere redenen niet mogelijk of redelijk is (bijvoorbeeld omdat de klant weigert de kosten op zich te nemen of een dergelijke weigering – bijvoorbeeld als gevolg van reeds door Shipcloud GmbH openstaande vorderingen op de klant – is aan te nemen), kan Shipcloud GmbH de zending in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op kosten van de klant gebruiken, vernietigen of verkopen.

§ 15 Sluiting van een contract voor vervoersdiensten

(1) Er komt een vervoersovereenkomst tot stand tussen Shipcloud GmbH en de respectieve klant van de vrachtvervoerslogistieke diensten. Het komt alleen tot stand door de bindende aanvaarding van het aanbod van de klant om een contract door Shipcloud GmbH schriftelijk of elektronisch af te sluiten. Het staat Shipcloud GmbH te allen tijde en zonder opgaaf van redenen vrij om een aanbod af te wijzen.

(2) Shipcloud GmbH sluit in geen geval transportcontracten af voor goederen die zijn uitgesloten van transport (§ 18). Indien Shipcloud GmbH kennis krijgt van het transport van goederen die van transport zijn uitgesloten, is zij gerechtigd verder transport te weigeren en/of een redelijke premie van de klant te eisen. Shipcloud GmbH weigert het transport te organiseren van zendingen naar ontvangers die op sanctie- en/of embargolijsten staan of waarop een samenwerkingsverbod van toepassing is. Shipcloud GmbH is gerechtigd informatie van de klant over de inhoud van de zending op te vragen, ook nadat de zending door een door haar aangestelde derde is overgenomen. Als de klant weigert de informatie te verstrekken of als de informatie niet tijdig kan worden verkregen, staat het Shipcloud GmbH vrij om de inhoud van de zending met betrekking tot de transportuitsluitingen genoemd in § 18 te controleren of te laten controleren door derden in opdracht van Shipcloud GmbH.

(3) Naast deze AV zijn de bepalingen van de HGB en de Algemene Duitse Expeditievoorwaarden (ADSp) van toepassing, elk in hun laatste versie. Bij tegenstrijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

§ 16 Prijzen/vergoedingen voor transportdiensten

(1) Voor de via Shipcloud verkregen transportdiensten gelden de actuele tarieven van het betreffende transportbedrijf, die kunnen worden opgevraagd in de webUI van Shipcloud GmbH, voor de specifieke aankoop.

(2) Als de klant verzendlabels koopt via de webUI van Shipcloud GmbH, is de klant de vermelde prijs/vergoeding (plus wettelijke btw) verschuldigd vanaf het moment dat het verzendlabel is aangemaakt. Als verzendlabels worden gegenereerd via de API, is de klant de prijs/vergoeding verschuldigd die wordt weergegeven op het Shipcloud GmbH-platform of volgens de aanbieding zodra de parameter create_shipping_label=true wordt opgegeven tijdens het genereren. Als een transport wordt uitgevoerd met behulp van de verzenddienstverlener DHL als onderdeel van een transportcontract tussen Shipcloud GmbH en de klant, biedt Shipcloud GmbH klanten de mogelijkheid om reeds aangemaakte/gekochte verzendlabels te verwijderen/annuleren, op voorwaarde dat de verwijdering/annulering – via de overeenkomstige verwijder-/annuleringsfunctie op het online platform Shipcloud.com – vóór 18.00 uur CET op de kalenderdag van aanmaak/aankoop van het verzendlabel. Verzendlabels die volgens deze regels zijn verwijderd/geannuleerd, worden niet aan de klant in rekening gebracht. Als in het kader van een transportovereenkomst tussen Shipcloud GmbH en de klant een transportopdracht wordt gegeven aan een andere verzenddienstverlener dan DHL, biedt Shipcloud GmbH klanten de mogelijkheid om reeds aangemaakte/aangekochte verzendlabels te wissen/annuleren, op voorwaarde dat de verwijdering/annulering – met behulp van de overeenkomstige verwijderings-/annuleringsfunctie op het online platform Shipcloud.com – vóór middernacht CET op de kalenderdag van de aanmaak/aankoop van het verzendlabel. Verzendlabels die volgens deze regels zijn verwijderd/geannuleerd, worden niet aan de klant in rekening gebracht. De mogelijkheid om reeds aangemaakte/aangekochte verzendlabels na het verstrijken van de in de twee voorgaande leden genoemde termijnen te verwijderen/annuleren, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het annuleren van verzendlabels laat de verplichting om de gebruiksvergoedingen voor het gebruik van het Shipcloud platform te betalen onverlet.

(3) Shipcloud GmbH heeft het recht om een extra vergoeding in rekening te brengen als de gegevens van een geplaatste bestelling onjuist zijn bij controle van het geselecteerde transportbedrijf, adressen onjuist zijn, maximale pakketafmetingen of gewichtsspecificaties worden overschreden en/of zendingen onvoldoende zijn verpakt .

In het geval van extra kosten zal Shipcloud GmbH de kosten van de verzenddienst aan de klant doorberekenen. Shipcloud GmbH behoudt zich bovendien het recht voor om afhankelijk van de geleverde inspanning servicetoeslagen in rekening te brengen.

(4) Shipcloud GmbH heeft ook het recht om een extra vergoeding in rekening te brengen als de voorwaarden van artikel 19 niet worden nageleefd door de klant.

(5) De klant is verplicht de kosten te dragen voor het verwerken van retourzendingen die worden gemaakt als onderdeel van de retourzending aan de klant.

§ 17 Facturering, betaling

§ 9 van de Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op optionele vervoersdiensten. Shipcloud GmbH behoudt zich het recht voor op (tussentijdse) facturatie van transactiegebaseerde gebruikersvergoedingen/fees en vrachtvervoerslogistieke diensten zonder vaste facturatiecycli.

§ 18 Uitsluitingen

(1) Het volgende is uitgesloten van vervoer:

 • Goederen van bijzondere waarde, met name edele metalen, echte juwelen, edelstenen, echte parels, antiquiteiten, kunstwerken of andere kostbaarheden, op voorwaarde dat ze van vervoer zijn uitgesloten in overeenstemming met de algemene voorwaarden en/of de voorwaarden van het vervoer van de uitvoerende vervoerder of hun waarde hoger is dan die volgens de algemene voorwaarden en/of de vervoersvoorwaarden van de uitvoerende vervoerder voor het vervoer de maximaal toegestane waarde voor deze goederengroep overschrijdt; daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden en/of Vervoersvoorwaarden van de uitvoerende vervoerder van toepassing;
 • Geld, munten, akten, documenten, waardepapieren en andere goederen met geldwaarde (bijvoorbeeld krediet-, cheque- en telefoonkaarten), op voorwaarde dat ze van vervoer zijn uitgesloten in overeenstemming met de algemene voorwaarden en/of de vervoersvoorwaarden van de uitvoerende vervoerder, of de waarde daarvan overschrijdt de algemene voorwaarden en/of vervoersvoorwaarden van de uitvoerende vervoerder voor het vervoer de maximaal toegestane waarde voor deze groep goederen/zendingen overschrijdt;
 • daarnaast zijn de vervoersvoorwaarden van de uitvoerende vervoerder bepalend;
  onvoldoende niet-commercieel verpakte zendingen die niet voldoen aan de algemene voorwaarden en/of de vervoersvoorwaarden en/of de verpakkingsrichtlijnen van de uitvoerende transporteur;
 • alle zendingen die een waarde hebben die hoger is dan de maximale waarde vermeld voor het vervoer in overeenstemming met de algemene voorwaarden en/of de vervoersvoorwaarden van de uitvoerende vervoerder;
 • Zendingen waarvan de inhoud, het transport of het uiterlijke ontwerp in strijd zijn met wettelijke of officiële voorschriften;
 • vuurwapens, explosieven, drugs, tabak;
 • Zendingen die mensen kunnen verwonden of materiële schade kunnen toebrengen, bederfelijke goederen, levende of dode dieren, medisch of biologisch testmateriaal, medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen of organen;
 • andere gevaarlijke stoffen, waarvan het vervoer is onderworpen aan de voorschriften voor gevaarlijke stoffen, voor zover dit niet is toegestaan op grond van de “Voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voorwerpen”, tenzij deze na overleg en op grond van een overeenkomstige bijzondere overeenkomst; § 410 HGB blijft onaangetast;
 • in geval van grensoverschrijdend transport: goederen waarvan de in- of uitvoer op grond van de richtlijnen van de betreffende verzend-, doorvoer- of bestemmingslanden verboden is of afhankelijk is van speciale vergunningen;
 • Zendingen aan natuurlijke of rechtspersonen alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen die op sanctielijsten staan of onderworpen zijn aan embargomaatregelen;
  Goederen die niet voldoen aan de wetgeving inzake intellectueel eigendom.

(2) Als de transportdienstverlener UPS wordt gekozen, is de verzending van alcoholische dranken van welke aard dan ook uitgesloten van het vervoer. Tegen een meerprijs kan Shipcloud GmbH een regeling overeenkomen die afwijkt van deze uitsluiting van vervoer met betrekking tot verzending met UPS. Verzending via de andere aangeboden verzendserviceproviders wordt niet beïnvloed door deze regeling.

(3) Bovendien zijn uitsluitingen die verder gaan dan deze vervoeruitsluitingen volgens de algemene voorwaarden en/of vervoersvoorwaarden van de uitvoerende transportonderneming doorslaggevend.

(4) De acceptatie van uitgesloten goederen houdt geen afstand in van de uitsluiting van vervoer. Shipcloud GmbH behoudt zich het recht voor om verder vervoer te weigeren als zij na acceptatie van de goederen kennis krijgt van een vervoeruitsluiting. In deze gevallen heeft Shipcloud GmbH het recht om de getransporteerde goederen naar eigen goeddunken op kosten van de klant te gebruiken of om gevaar af te wenden te vernietigen. Naast de door de wet geregelde gevallen is de klant aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade veroorzaakt door de verzending van uitgesloten goederen, evenals voor alle gevolgen die voortvloeien uit een ontoelaatbare grensoverschrijdende pakketzending en schendingen van export-, import- of douanerechten. voorschriften.

 

§ 19 Geldigheid van gekochte verzendlabels

(1) Als een transport wordt uitgevoerd met behulp van de verzenddienstverlener DHL als onderdeel van een transportcontract tussen Shipcloud GmbH en de klant, zijn de verzendlabels (exclusief retourzendingen) tien dagen geldig vanaf het moment dat ze op het Shipcloud GmbH-platform zijn aangemaakt . De klant is dus verplicht om de verzendgegevens (exclusief retourzendingen) maximaal 10 dagen van tevoren, dwz vóór levering aan / afhaling door DHL, aan Shipcloud GmbH door te geven voor het maken van de verzendlabels. Naast het tijdstempel van het aanmaken van het verzendlabel in het systeem van Shipcloud GmbH, is de eerste scan door DHL doorslaggevend. Als de klant dit schendt, heeft Shipcloud GmbH het recht om het maximaal toegestane gewicht voor de betrokken pakketten aan te nemen en een nacalculatie te maken of de verzending opnieuw te factureren.

(2) Als het transport wordt uitgevoerd door een andere verzenddienst dan DHL in het kader van een transportcontract tussen Shipcloud GmbH en de klant, zijn de verzendlabels (exclusief retourzendingen) dertig dagen geldig vanaf het moment dat ze op de Shipcloud zijn aangemaakt GmbH-platform. De klant is dus verplicht om de verzendgegevens (exclusief retourzendingen) maximaal dertig dagen van tevoren, dwz vóór levering aan / afhaling door de verzendserviceprovider, aan Shipcloud GmbH door te geven met het doel de verzendlabels aan te maken. Naast het tijdstempel van het aanmaken van het verzendlabel in het systeem van Shipcloud GmbH, is de eerste scan door de verzenddienstverlener doorslaggevend. Als de klant dit schendt, heeft Shipcloud GmbH het recht om het maximaal toegestane gewicht voor de betrokken pakketten aan te nemen en een nacalculatie te maken of de verzending opnieuw te factureren.

(3) Verzendlabels voor retourzendingen zijn honderdtwintig dagen geldig vanaf de datum van aanmaak via het Shipcloud GmbH-platform wanneer het transport onafhankelijk van de verzenddienstverlener wordt uitgevoerd in het kader van een transportcontract tussen Shipcloud GmbH en de klant. De klant is dus verplicht om de verzendgegevens voor retourzendingen maximaal 120 dagen van tevoren, dwz vóór levering aan / afhaling door de verzendserviceprovider, aan Shipcloud GmbH door te geven met het oog op het maken van de verzendlabels.

§ 20 Verplichtingen om mee te werken

(1) De klant moet het product naar eigen goeddunken selecteren. De klant dient alle voor het transport, de levering en de facturatie van de zending benodigde gegevens correct, volledig en tijdig te verstrekken. Instructies van de klant zijn voor Shipcloud GmbH alleen bindend als ze op de voor het product gespecificeerde wijze worden gegeven. Indien nodig dient de klant voldoende en correct ingevulde stickers goed zichtbaar op de zending te plakken.

(2) De klant is ervoor verantwoordelijk dat de adresetiketten volgens de specificaties van het geselecteerde transportbedrijf correct op het transportartikel zijn aangebracht en dat er geen risico bestaat dat de zending wordt verwisseld. Hieronder valt ook de verplichting om de verzendlabels te printen conform de minimale specificaties van het transportbedrijf voor printkwaliteit (meestal minimaal kwaliteitsklasse “B” volgens ISO/IEC 15416). Als de klant deze zorgplicht opzettelijk schendt, moet hij Shipcloud GmbH de daaruit voortvloeiende schade vergoeden.

(3) Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn zending zo goed mogelijk te verzekeren tegen verlies, beschadiging enz. De opdrachtgever garandeert dat zijn zending op een goed bereikbare plaats klaar staat voor afhaling.

(4) Het aantal, het gewicht en de afmetingen van de verpakte zending moeten overeenkomen met de gegevens die bij de bestelling zijn verstrekt.

(5) Pakketten die bijzonder zwaar zijn, moeten dienovereenkomstig worden gemarkeerd in overeenstemming met de specificaties van de vervoerder.

(6) Uit de buitenverpakking mogen geen conclusies over de inhoud of de waarde van de goederen kunnen worden getrokken. Etikettering van de verpakking met de verpakte goederen, b.v. voorzien van een productafbeelding of een opvallend label, is niet toegestaan. De opdrachtgever/afzender mag alleen neutrale kartonnen dozen en verzegelingsmaterialen gebruiken. Het labelen van de verpakking of het plakband met de bedrijfsnaam of het logo of de merken van de opdrachtgever / afzender is toegestaan.

(7) De zendingen moeten zodanig worden geëtiketteerd dat een duidelijke identificatie mogelijk is, met name de afzender en de ontvanger zijn duidelijk identificeerbaar.

(8) De klant moet geschikte en veilige verpakking gebruiken om ervoor te zorgen dat de zending tijdens het transport niet kan worden beschadigd en dat er tijdens het transport geen schade aan zendingen van derden ontstaat; bovendien dat de toegang tot de inhoud is uitgesloten en dat deze is beschermd tegen verlies.

(9) §§ 410, 411 HGB moeten worden nageleefd. Indien een zending niet voldoet aan de vereisten van paragraaf (7) hierboven, is Shipcloud GmbH gerechtigd het vervoer te weigeren of een reeds geaccepteerde zending aan de klant terug te sturen of gereed te houden voor afhaling.

(10) Als goederen (elektronische apparaten, bijv. smartphones) een technische uitschakeling op afstand hebben waardoor ze onbruikbaar of op zijn minst beperkt/moeilijk te gebruiken zijn, zal de klant / afzender onmiddellijk een dergelijk mechanisme gebruiken om schade te verminderen en in elk geval af te schrikken van verlies. Daarnaast neemt de opdrachtgever / afzender alle andere voorzorgsmaatregelen die het gemakkelijker maken om de goederen te identificeren in geval van verlies en om misbruik ervan te voorkomen of in ieder geval moeilijker te maken, b.v. door simkaarten te blokkeren onder opgave van serienummers of IMEI-nummers.

(11) De klant / afzender moet een vorm van levering kiezen die voldoet aan de bepalingen van de bescherming van minderjarigen, op voorwaarde dat goederen onderworpen zijn aan overeenkomstige specificaties (bijvoorbeeld een bepaalde minimumleeftijd).

§ 21 Aansprakelijkheid

(1) Shipcloud GmbH is aansprakelijk onder dezelfde voorwaarden als het door de klant geselecteerde en door Shipcloud GmbH aangestelde transportbedrijf voor de geplaatste bestelling. De aansprakelijkheidsvoorwaarden kunnen worden bekeken op de betreffende website van het transportbedrijf of worden opgevraagd bij Shipcloud GmbH. Met betrekking tot Shipcloud GmbH erkent de klant de voorwaarden van het uitvoerende transportbedrijf als juridisch bindend. Als deze aansprakelijkheidsvoorwaarden in individuele gevallen niet van toepassing zijn, is Shipcloud GmbH aansprakelijk voor nationaal transport in overeenstemming met §§ 407 ff. HGB; voor grensoverschrijdend wegvervoer volgens art. 17 e.v. van het CMR-verdrag of voor luchtvervoer volgens de bepalingen van het Verdrag van Warschau / het Verdrag van Montreal, waarbij Art. 25 MC is uitgesloten.

(2) Bij het verzenden van kostbaarheden wordt de aansprakelijkheidsgrens verhoogd tot de aangegeven waarde door de waarde van de zending correct op te geven en de hiervoor door Shipcloud GmbH in rekening gebrachte toeslagen te betalen. Door geen opgave van waarde te doen, verklaart de opdrachtgever dat de zending de basisaansprakelijkheid niet overschrijdt.

(3) Shipcloud GmbH is aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van zendingen in overeenstemming met de voorwaarden of in geval van ander verwijtbaar plichtsverzuim voor de omvang van de contracttypische directe schade binnen de wettelijke aansprakelijkheidsgrenzen, in bij verlies, beschadiging of verwijtbare schending van andere verplichtingen bij voorwaardelijke en niet-uitgesloten zendingen zijn echter niet beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheidsgrenzen indien de schade bij pakketzendingen niet meer bedraagt dan dan € 500,00. Aansprakelijkheid is in het algemeen uitgesloten voor nationale Warenpost-zendingen – met uitzondering van aansprakelijkheid volgens artikel 435 van het Duitse Wetboek van Koophandel. De klant draagt als enige de verantwoordelijkheid en het risico voor alle gevolgen die voortvloeien uit een ontoelaatbare verzending van goederen, in het bijzonder uit de verzending van uitgesloten zendingen. Daarnaast is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit een ontoelaatbare grensoverschrijdende verzending van goederen, in het bijzonder uit overtredingen van export-, import- of douanevoorschriften.

(4) Shipcloud GmbH is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgkosten (in het bijzonder verliezen, gederfde winst en kosten voor vervangende maatregelen), ongeacht of Shipcloud GmbH voor of na aanvaarding van de zending op de hoogte is gebracht van het risico van dergelijke schade. Verder zijn er de wettelijke uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid (in het bijzonder §§ 425 lid 2, 427, 432 zin 2 HGB, art. 17 lid 4, art. 18 CMR). Shipcloud GmbH is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens de contractuele zendingsinspectie. Uiterlijk zichtbare schade dient de opdrachtgever of ontvanger direct bij aflevering, uiterlijk niet zichtbare schade uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering van de zending te melden en de schade nauwkeurig te omschrijven. Als u dit niet doet, wordt aangenomen dat de schade niet aanwezig was bij levering. Een zending die niet binnen 20 dagen nationaal en binnen 30 dagen internationaal na afhaling wordt afgeleverd, wordt als verloren beschouwd. Vorderingen van de klant en de ontvanger verjaren overeenkomstig § 439 van het Duitse Wetboek van Koophandel of, in het geval van grensoverschrijdend transport, overeenkomstig artikel 32 van de CMR. ik.Ü. de wettelijke verjaringstermijnen gelden.