Privacyverklaring

Shipcloud GmbHEuropaket GmbHEuropaket B.V.

Dit privacybeleid geeft u informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en over uw rechten op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Shipcloud GmbH (hierna “wij” of “ons” genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als gegevensbeheerder.

Ook informeren wij u uitgebreid over:

I. Algemene informatie
II. Gegevensverwerking op onze website
III. Gegevensverwerking op onze sociale media-pagina’s
IV. Overige gegevensverwerking
V. Gegevensverwerking op ons platform

In geval van verschillen tussen de Duitse en Engelse versie of in andere gevallen van twijfel, is de Duitse versie geldig.

I. Algemene informatie

1. Contactpersoon

Als u vragen of suggesties heeft over de informatie in dit gegevensbeschermingsbeleid of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten te doen gelden, kunt u uw vraag of verzoek indienen bij

Shipcloud GmbH
Heinz-Fangman-Straße 2-4, Haus 4, 42287 Wuppertal
Tel. 040 605906630
E-mail: info@shipcloud.io

2. Wettelijke basis

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijst de term “persoonlijke gegevens” naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG. Wij verwerken alleen gegevens als wij daarvoor op grond van de wet toestemming hebben gekregen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen met uw toestemming (Artikel 6.1.a van de AVG), voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (Artikel 6.1.b van de AVG). AVG), om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Artikel 6.1.c van de AVG) of als de verwerking noodzakelijk is voor het nastreven van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, tenzij dergelijke belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (artikel 6.1.f van de AVG).

Als u solliciteert naar een vacature binnen ons bedrijf, verwerken wij uw persoonsgegevens ook om te beslissen of we een arbeidsverhouding met u aangaan (artikel 26.1, zin 1 AVG).

3. Duur van opslag

Tenzij anders vermeld in de onderstaande informatie, slaan we de gegevens alleen op zolang als nodig is om het doel van de verwerking te bereiken of om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Dergelijke wettelijke bewaarplichten kunnen met name voortvloeien uit commerciële of fiscale regelgeving. Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld, bewaren wij persoonsgegevens uit onze boekhouding tien jaar en persoonsgegevens uit handelsbrieven en contracten zes jaar. Daarnaast bewaren wij gegevens in verband met het aantonen van toestemming en klachten en claims voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen. We zullen gegevens die zijn opgeslagen voor marketingdoeleinden wissen als u bezwaar maakt tegen verwerking voor dit doel.

4. Categorieën van de ontvangers van persoonsgegevens

We gebruiken contractgegevensverwerkers om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Verwerkingen die door dergelijke verwerkers worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld hosting, onderhoud en ondersteuning van IT-systemen, klant- en orderbeheer, orderverwerking, boekhouding en facturatie, marketingmaatregelen en vernietiging van bestanden en gegevensdragers. Een contractuele gegevensverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder. Contractgegevensverwerkers gebruiken de gegevens niet voor hun eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de gegevensbeheerder en zijn contractueel verplicht om te zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan instanties als post- en bezorgdiensten, onze bank, onze belastingadviseur/accountant en de Belastingdienst. Overdracht naar een geschikte gezondheidsafdeling kan worden uitgevoerd voor het volgen van infecties. Andere ontvangers kunnen het gevolg zijn van het volgende.

5. Gegevensoverdracht naar derde landen

Het bezoeken van onze website kan gepaard gaan met de overdracht van bepaalde persoonsgegevens naar derde landen, d.w.z. landen waar de AVG geen toepasselijke wet is. Een dergelijke doorgifte is toegestaan als de Europese Commissie heeft vastgesteld dat in een dergelijk derde land een passend niveau van gegevensbescherming wordt geboden. Bij gebreke van een dergelijk adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie zal een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land alleen plaatsvinden indien passende waarborgen zijn getroffen overeenkomstig artikel 46 van de AVG of indien een van de voorwaarden van artikel 49 van de Er wordt voldaan aan de AVG.

Tenzij hieronder anders vermeld, gebruiken we de EU-modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen als passende waarborgen. U hebt het recht om een kopie van deze EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming op te vragen of ze te herzien. Als u dit wenst, neem dan contact met ons op via het adres vermeld in de rubriek contact.

Als u instemt met de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de doorgifte plaats op de wettelijke basis van artikel 49.1.a van de AVG.

6. Verwerking wanneer u uw rechten uitoefent

Als u uw rechten uitoefent op grond van de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG, verwerken wij de verstrekte persoonsgegevens om deze rechten te implementeren en aan te tonen dat we dit hebben gedaan. We zullen gegevens die zijn opgeslagen met het doel informatie te verstrekken en alleen voor dat doel en voor controledoeleinden op het gebied van gegevensbescherming voorbereiden, en anderszins de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 van de AVG.

Deze verwerking vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6.1.c van de AVG in samenhang met de artikelen 15 tot 22 van de AVG en sectie 34.2 van de BDSG.

7. Uw rechten

Als betrokkene hebt u het recht om uw rechten als betrokkene uit te oefenen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. U hebt met name de volgende rechten:

 • Overeenkomstig artikel 15 van de AVG en artikel 34 van de BDSG heeft u het recht om informatie op te vragen of, en zo ja, in welke mate, wij persoonsgegevens over u verwerken.
 • U hebt het recht om te eisen dat wij uw gegevens corrigeren in overeenstemming met artikel 16 van de AVG.
 • U hebt het recht om te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens wissen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG en sectie 35 van de BDSG.
 • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken in overeenstemming met artikel 18 van de AVG.
 • U hebt het recht, in overeenstemming met artikel 20 van de AVG, om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, over u te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Als u ons afzonderlijke toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7.3 van de AVG. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van uw toestemming voorafgaand aan uw intrekking.
 • Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de AVG.

Stuur uw vragen, bezwaren en verzoeken om informatie, rectificatie, beperking van verwerking of verwijdering naar privacy@shipcloud.io.

8. Recht van bezwaar

In overeenstemming met artikel 21.1 van de AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6.1.e of artikel 6.1.f van de AVG om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking zoals uiteengezet in artikel 21.2 en artikel 21.3 van de AVG.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

Email: dsb@shipcloud.io
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH
Hallerstr. 76, 20146 Hamburg
https://www.datenschutzkanzlei.de

II. Gegevensverwerking op onze website

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie die u verstrekt. We verzamelen ook automatisch specifieke informatie over hoe u onze website gebruikt. In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden ook IP-adressen als persoonsgegevens beschouwd. Internet Service Providers (ISP’s) wijzen IP-adressen toe aan elke met internet verbonden persoon zodat ze gegevens kunnen verzenden en ontvangen.

1. Verwerking van serverlogbestanden

Als u onze website louter voor informatieve doeleinden gebruikt, wordt in eerste instantie automatisch (d.w.z. niet via registratie) algemene informatie opgeslagen die uw browser naar onze server verzendt. Deze omvatten standaard: browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, bezochte pagina, de eerder bezochte pagina (verwijzende URL), IP-adres, de datum en tijd van het serververzoek en de HTTP-statuscode.

De verwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme belangen na te streven en is op de wettelijke basis van artikel 6.1.f van de AVG. Het doel van deze verwerking is het technisch beheer en de beveiliging van onze website. De opgeslagen gegevens worden na tien dagen verwijderd, tenzij er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat dat nader onderzoek en verwerking van de gegevens vereist. Wij kunnen u als betrokkene niet identificeren aan de hand van de gegevens die wij opslaan. De artikelen 15 tot en met 22 van de AVG zijn daarom niet van toepassing op grond van artikel 11.2 van de AVG, tenzij u, om uw rechten zoals uiteengezet in die artikelen uit te oefenen, aanvullende informatie verstrekt die uw identificatie mogelijk maakt.

2. Contactformulieren

Op onze website staan contactformulieren waarmee u ons berichten kunt sturen. Uw gegevens worden voor de overdracht versleuteld verzonden (herkenbaar aan de “https” in de adresbalk van de browser). Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn nodig om uw verzoek te verwerken. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen we uw verzoek niet verwerken. Het verstrekken van aanvullende gegevens hierbij is vrijwillig. U kunt ons ook een bericht sturen via het e-mailadres contact. Wij verwerken de gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Als uw vraag betrekking heeft op het sluiten of uitvoeren van een contract met ons, is artikel 6.1.b van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. In alle andere gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang om te reageren op vragen van websitegebruikers. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6.1.f van de AVG.

3. Sollicitaties

U kunt solliciteren op vacatures binnen ons bedrijf via de rubriek “Jobs” op onze website. Als u deze functie van onze website gebruikt, verzamelen wij de door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder met name uw naam, CV, sollicitatiebrief en andere inhoud die u ter ondersteuning van uw sollicitatie heeft verstrekt. Voor het screenen van sollicitaties maken wij gebruik van de dienstverlener softgarden, softgarden e-recruiting GmbH (Duitsland), die uitsluitend gebonden is aan onze instructies en voldoet aan de wettelijke vereisten voor orderverwerking.

Wanneer u een sollicitatie indient, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken voor doeleinden die verband houden met uw interesse in een huidige of toekomstige baan bij ons bedrijf en om uw sollicitatie te verwerken. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen en beoordeeld door de relevante contactpersonen bij ons bedrijf.

Alle medewerkers die belast zijn met de behandeling van uw sollicitatie en persoonsgegevens zijn verplicht tot strikte geheimhouding van uw gegevens. Als we je geen werk kunnen aanbieden, bewaren we de door jou verstrekte gegevens tot zes maanden na het einde van het sollicitatieproces voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot je sollicitatie en afwijzing. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen het wissen verhinderen, als verdere opslag nodig is om bewijs te leveren of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslagperiode.

De wettelijke basis voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is sectie 26.1.1 van de BDSG.

Als we uw sollicitatiegegevens langer dan zes maanden bewaren op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, willen we u erop wijzen dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken in overeenstemming met artikel 7.3 van de AVG. Als u uw toestemming toch intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

4. Nieuwsbrief

Via onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Zodra u bent geregistreerd, sturen we u regelmatig updates over het laatste nieuws en aanbiedingen van ons bedrijf. Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres opgeven. We sturen u vervolgens een registratieverificatie-e-mail, waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen door op een link in de e-mail te klikken (dubbele opt-in). Als u zich via onze website inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, uw titel, uw naam, uw bedrijf en uw taalvoorkeuren op basis van de toestemming die u hebt gegeven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt geleverd door artikel 6.1.a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de link “Afmelden” in de nieuwsbrief, of door contact met ons op te nemen via de bovengenoemde kanalen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door uw latere herroeping.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan we ook uw IP-adres en de datum en tijd van uw aanmelding op. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om aan te kunnen tonen dat u uw toestemming heeft gegeven. De wettelijke basis voor deze verwerking vloeit voort uit onze wettelijke verplichtingen om uw toestemming te documenteren (artikel 6.1.c van de AVG in combinatie met artikel 7.1 van de AVG).

Ook analyseren we het leesgedrag en openingspercentages van onze nieuwsbrief. Hiervoor verzamelen en verwerken wij gebruiksgegevens, die wij samenvoegen met uw e-mailadres of uw IP-adres. De wettelijke basis voor deze analyse is artikel 6.1.f van de AVG, aangezien de verwerking ons legitieme belang dient bij het optimaliseren van onze nieuwsbrief. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via een van de bovenstaande kanalen.

Om abonnementen te beheren, onze nieuwsbrief te verzenden en analyses af te handelen, maken we gebruik van de Sendinblue-service van Sendinblue GmbH (Duitsland). Voor deze doeleinden wordt uw e-mailadres door ons doorgegeven aan de dienstverlener. Als u niet wilt dat uw gegevens door Sendinblue GmbH worden verwerkt, moet u zich niet abonneren op onze nieuwsbrief of, als u zich al heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, uw abonnement opzeggen.

5. Cookies

Op onze website gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat uw browser kan worden geïdentificeerd en herkend door webservers. U heeft volledige controle over het gebruik van cookies via uw browser. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt via uw browserinstellingen bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, algemeen of alleen in bepaalde gevallen.

Het gebruik van cookies is deels noodzakelijk voor de technische werking van onze website en is dus toegestaan zonder toestemming van de gebruiker. We kunnen ook cookies gebruiken om speciale functies en inhoud aan te bieden en voor analyse- en marketingdoeleinden. Dit kunnen ook cookies zijn van externe aanbieders (cookies van derden). We gebruiken dergelijke technisch onnodige cookies alleen met uw toestemming, overeenkomstig artikel 25 van de TTDSG en/of artikel 6.1.a van de AVG. Informatie over de doeleinden, providers, gebruikte technologieën, opgeslagen gegevens en de bewaartermijn van individuele cookies vindt u in de instellingen van onze Consent Management Tool.

6. Toestemmingsbeheertool

Deze website maakt gebruik van de toestemmingsbeheertool Consentmanager, aangeboden door consentmanager AB (Zweden), om cookies en de verwerking van persoonsgegevens te beheren.

Met de toestemmingsbanner kunnen gebruikers van onze website toestemming geven voor bepaalde gegevensverwerkingen of een gegeven toestemming intrekken. Door op de knop “Cookies toestaan” te klikken, geeft u ons toestemming om de geselecteerde cookiecategorieën te verwerken.
De rechtsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig artikel 6.1.a van de AVG.

Bovendien helpt de toestemmingsbanner ons om uw toestemmingsverklaring te bewijzen. Voor dit doel verwerken wij gegevens en aanvullende loggegevens met betrekking tot uw toestemmingsverklaring. Om deze gegevens te verzamelen worden ook cookies gebruikt. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te kunnen aantonen dat toestemming is gevraagd en gegeven. De wettelijke basis vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om uw toestemming te documenteren (Artikel 6.1.c van de AVG juncto Artikel 7.1 van de AVG).

U kunt uw toestemming voor cookies hier intrekken:
https://www.shipcloud.com/?cmpscreencustom

7. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de dienst Google Analytics van de aanbieder Google Ireland Limited (Google Ireland/EU).

Google Analytics is een webanalyse-service waarmee we gegevens over het gedrag van bezoekers van onze website kunnen verzamelen en analyseren. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van online identifiers (inclusief cookie identifiers), IP-adressen, device identifiers en informatie over interactie met onze website.

Een deel van deze gegevens is informatie die is opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Via de gebruikte cookies wordt ook andere informatie op uw eindapparaat opgeslagen. Dergelijke opslag van informatie door Google Analytics en toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.

Google Ireland verwerkt de op deze manier verzamelde gegevens namens ons om het gebruik van onze website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website en internet aan te bieden. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Met uw toestemming worden cookies geplaatst en verdere verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd zoals hier beschreven. De wettelijke basis voor gegevensverwerking in verband met de dienst Google Analytics is daarom artikel 6.1.a van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken.

De persoonsgegevens die namens ons worden verwerkt om Google Analytics mogelijk te maken, kunnen worden overgedragen naar elk land waar Google Ireland of de subverwerkers van Google Ireland faciliteiten hebben. Raadpleeg het gedeelte over “Gegevensoverdracht naar derde landen”.

We gebruiken Google Analytics alleen met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal afkorten. Het IP-adres dat door de browser van een gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden vindt u in het privacybeleid van Google op: www.google.com/policies/technologies/ads/.

We gebruiken Google Analytics 4 om gegevens te verwerken, waardoor we interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies kunnen volgen. Dit stelt ons op zijn beurt in staat om individuele gebruikersacties in context te plaatsen en om langdurig gebruik van de website te analyseren. Gegevens over gebruikersactiviteit worden voor een periode van 14 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Alle andere gebeurtenisgegevens worden twee maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Het verwijderingsproces vindt één keer per maand plaats voor alle gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken.

We gebruiken ook de advertentiefuncties van Google Analytics (remarketing). Deze functie stelt ons, in combinatie met de cross-device-functies van Google, in staat advertenties gerichter weer te geven en gebruikers advertenties te tonen die zijn afgestemd op hun interesses. Via remarketing krijgen gebruikers advertenties en producten te zien waarvoor op andere websites in het Google-netwerk interesse is vastgesteld. De functie stelt ons in staat om via Google Analytics Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen te koppelen aan de cross-device functies van Google Ads of Google AdSense. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties die zijn aangepast aan een gebruiker, afhankelijk van zijn eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld een tablet). of computer).

Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven op elk eindapparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account. De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken. Voor deze gekoppelde diensten worden vervolgens gegevens verzameld via Google Analytics voor advertentiedoeleinden. Ter ondersteuning van de remarketingfunctie verzamelt Google Analytics de door Google geverifieerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld. Dit wordt gebruikt om doelgroepen voor cross-device advertising te definiëren en te creëren.

8. Google Ads

We gebruiken het online advertentieprogramma Google Ads van Google Ireland Limited (Ierland/EU), waarmee we advertenties op de Google-zoekmachine plaatsen. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google een cookie op uw eindapparaat (“conversiecookie”). Aan elke Google Ads-klant wordt een andere conversiecookie toegewezen, zodat de cookies niet over de websites van verschillende Ads-klanten kunnen worden gevolgd. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze Google-advertenties heeft geklikt. We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6.1.a van de AVG.

Cookies worden geplaatst met uw toestemming, die u te allen tijde met onmiddellijke ingang kunt intrekken via de Consent Management Tool. Met betrekking tot Google Ads kunnen we een overdracht van uw gegevens naar de VS niet uitsluiten. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy#infocollect.

9. Meta Pixel

Op onze website gebruiken we de Meta Pixel, een business tool van Meta Platforms Ireland Limited (Ierland, EU). Voor de contactgegevens van Meta Platforms Ireland Limited en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Meta Platforms Ireland Limited, zie het privacybeleid van Meta Platforms Ireland Limited op https://www.facebook.com/about/privacy.

De Meta Pixel is een stukje JavaScript-code waarmee we de activiteit van bezoekers op onze website kunnen volgen. Dit bijhouden wordt het bijhouden van conversies genoemd. De Facebook-pixel verzamelt en verwerkt hiervoor de volgende informatie (zogenaamde gebeurtenisgegevens):

 • Informatie over acties en activiteiten van bezoekers van onze website, zoals het zoeken naar en bekijken van een product of het kopen van een product;
 • Specifieke pixelinformatie zoals de pixel-ID en de Facebook-cookie;
 • Informatie over buttons waarop bezoekers van de website hebben geklikt;
 • Informatie aanwezig in de HTTP-header, zoals IP-adressen, webbrowserinformatie, paginalocatie en verwijzer; En
 • Informatie over de status van het uitschakelen/beperken van het volgen van advertenties.

Sommige van deze gebeurtenisgegevens zijn informatie die is opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Daarnaast worden er ook cookies gebruikt via de Meta Pixel waarmee informatie wordt opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Dergelijke opslag van informatie door de metapixel en toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming in overeenstemming met sectie 25.1 van de TTDSG.

Gebeurtenisgegevens die via de Meta Pixel worden verzameld, worden gebruikt om onze advertenties te targeten en de advertentieweergave te verbeteren, functies en inhoud te personaliseren en Meta-producten zoals de sociale mediaplatforms Facebook en Instagram te verbeteren en te beveiligen, om functies en inhoud te personaliseren en om Meta te verbeteren en te beveiligen producten. Gebeurtenisgegevens worden op onze website verzameld door middel van de Meta Pixel en voor deze doeleinden verzonden naar Meta Platforms Ireland Limited. Deze verzameling en overdracht van gebeurtenisgegevens wordt uitgevoerd door ons en Meta Platforms Ireland Limited als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. We zijn een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking aangegaan met Meta Platforms Ireland Limited, waarin de toewijzing van gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en Meta Platforms Ireland Limited is vastgelegd. In deze overeenkomst zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited onder andere overeengekomen

 • dat wij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van alle informatie volgens artikel 13 en 14 van de AVG over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens;
 • dat Meta Platforms Ireland Limited verantwoordelijk is voor het faciliteren van de rechten van betrokkenen op grond van de artikelen 15 tot 20 van de AVG met betrekking tot persoonsgegevens die door Meta Platforms Ireland Limited zijn opgeslagen na gezamenlijke verwerking.

U kunt de tussen ons en Meta Platforms Ireland Limited gesloten overeenkomst inzien op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Meta Platforms Ireland Limited is als enige verantwoordelijk voor de latere verwerking van de verzonden gebeurtenisgegevens. Voor meer informatie over hoe Meta Platforms Ireland Limited persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrondslag waarop Meta Platforms Ireland Limited vertrouwt en hoe u uw rechten met betrekking tot Meta Platforms Ireland Limited kunt uitoefenen, zie het privacybeleid van Meta Platforms Ireland Limited op https://www.facebook.com/about/privacy.

We hebben ook Meta Platforms Ireland Limited ingeschakeld om rapporten op te stellen over de impact van onze advertentiecampagnes en andere online inhoud op basis van de evenementgegevens die zijn verzameld via de Facebook-pixel (campagnerapporten) en om analyses en inzichten te bieden over gebruikers en hun gebruik van onze website , producten en diensten (analytics). Voor dit doel verzenden we persoonlijke gegevens in de evenementgegevens naar Meta Platforms Ireland Limited. De ingediende persoonsgegevens worden verwerkt door Meta Platforms Ireland Limited als onze gemachtigde gegevensverwerker om ons te voorzien van campagnerapporten en analyses.

Het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens door ons aan Meta Platforms Ireland Ltd. en het in opdracht laten verwerken van persoonsgegevens door Meta Platforms Ireland Ltd. voor het maken van analyses en campagnerapporten vindt alleen plaats als u hiervoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is daarom artikel 6.1.a van de AVG.

De gegevens die namens ons worden verwerkt, worden overgedragen aan Meta Platforms, Inc. in de VS door Meta Platforms Ireland Ltd. Meta Platforms Ireland Ltd. draagt de gegevens over aan Meta Platforms, Inc. op basis van standaardcontractbepalingen van processor tot processor, maar behoudt zich het recht voor om een alternatieve overdrachtsmethode te gebruiken die wordt erkend door de AVG en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

10. Microsoft Advertising

Onze website maakt gebruik van de dienst Microsoft Advertising (voorheen Bing Ads) van Microsoft Ireland Operations Limited (Ierland, EU). Microsoft Advertising is een online marketingdienst die de Universal Event Tracking (UET)-tool gebruikt om ons te helpen gerichte advertenties weer te geven via de zoekmachines Microsoft Bing, Yahoo, Aol, andere zoekpartners (bijv. Ecosia, DuckDuckGo) en het Microsoft Audience Network. Microsoft Advertising gebruikt hiervoor cookies.

Microsoft Advertising verzamelt gegevens via UET waarmee we doelgroepen kunnen volgen dankzij remarketinglijsten. Hiervoor wordt een cookie op het eindapparaat opgeslagen. Zo kan Microsoft Advertising herkennen dat onze website is bezocht en bij later gebruik van bovengenoemde diensten een advertentie afspelen.

De informatie wordt ook gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers onze website hebben bereikt nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6.1.a van de AVG.

Cookies worden geplaatst met uw toestemming, die u te allen tijde met onmiddellijke ingang kunt intrekken via de Consent Management Tool. Met betrekking tot Google Ads kunnen we een overdracht van uw gegevens naar de VS niet uitsluiten. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Microsoft is te vinden op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

11. LinkedIn Insight Tag

Onze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight-tag, een marketingservice die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ierland/EU). Voor informatie over de contactgegevens van LinkedIn Ierland en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van LinkedIn Ierland verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

De LinkedIn Insight-tag is een JavaScript-codefragment dat door LinkedIn wordt geactiveerd wanneer u onze website bezoekt en een cookie opslaat op het apparaat dat u gebruikt. Opslag van gegevens door de LinkedIn Insight-tag en/of toegang tot informatie die al is opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt, evenals verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de LinkedIn Insight-tag, vindt alleen plaats met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens door ons aan LinkedIn Ireland is daarom artikel 6.1.a van de AVG.

Met de LinkedIn Insight-tag kunnen we verschillende functies uitvoeren, die we hieronder in detail beschrijven.

LinkedIn-conversietracking is een analysefunctie die wordt aangedreven door de LinkedIn Insight-tag. Met de LinkedIn Insight-tag kunnen we gegevens verzamelen over bezoeken aan onze website, waaronder URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel. IP-adressen worden afgekapt of gehasht (indien gebruikt om leden op verschillende apparaten te bereiken). LinkedIn verstrekt ons geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar levert alleen rapporten (waarin u niet wordt geïdentificeerd) over het sitepubliek en de advertentieprestaties. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van LinkedIn-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.

De directe identificatiegegevens van leden worden binnen zeven dagen door LinkedIn verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. LinkedIn wist vervolgens deze resterende gepseudonimiseerde gegevens binnen 180 dagen.

Deze verwerking wordt uitgevoerd om informatie te verkrijgen over ons websitepubliek en om rapporten over de effectiviteit van LinkedIn-campagnes te genereren.

We gebruiken ook LinkedIn Matched Audiences om onze advertentiecampagnes op specifieke doelgroepen te richten. LinkedIn Matched Audiences en gerelateerde gegevensintegraties stellen ons in staat om advertenties op specifieke doelgroepen te richten op basis van gegevens die we aan LinkedIn verstrekken (bijv. bedrijfslijsten, gehashte contactgegevens, apparaat-ID’s en gebeurtenisgegevens zoals bezochte websites).

Deze verwerking vindt plaats om onze diensten via gerichte weergave van advertenties op de markt te brengen.

We hebben een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking met LinkedIn gesloten, waarin de toewijzing van verplichtingen inzake gegevensbescherming tussen ons en LinkedIn is vastgelegd. U kunt deze overeenkomst inzien op: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Houd er rekening mee dat volgens het LinkedIn-privacybeleid persoonlijke gegevens ook door LinkedIn in de VS en/of andere derde landen worden verwerkt. LinkedIn geeft alleen persoonsgegevens door aan landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven in overeenstemming met artikel 45 van de AVG of op basis van passende waarborgen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

12. Heap

Onze website maakt gebruik van de Heap-service van Heap, Inc. (VS) om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren. Dit omvat informatie zoals paginaweergaven, gebruikersacties zoals klikken en interacties met bedieningselementen, browserdetails en IP-adressen.
Verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6.1.a van de AVG.
Er worden cookies geplaatst op het apparaat dat u gebruikt om de service te integreren. Cookies worden geplaatst met uw toestemming, die u op elk moment met onmiddellijke ingang kunt intrekken via onze toestemmingsbeheertool. Bij het gebruik van de dienst kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Meer informatie over gegevensbescherming bij Heap is beschikbaar in het privacybeleid van Heap op https://heap.io/privacy.

13. YouTube

We gebruiken de YouTube-service van Google Ireland Limited (Ierland/EU) op onze website om video’s te integreren. De verwerking van uw IP-adres is technisch noodzakelijk om deze integratie mogelijk te maken, zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom aan Google doorgegeven en Google kan eigen cookies plaatsen. We gebruiken YouTube in de “privacy-enhanced-modus”, zodat er geen cookies door YouTube worden geplaatst om gebruikersgedrag te analyseren.
De verwerking van uw gegevens op deze manier is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6.1.a van de AVG.
Uw toestemming wordt beheerd via ons toestemmingsbeheer en kan op elk moment worden ingetrokken.
Bij het gebruik van de dienst kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Google verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy.

14. Amazon Cloudfront

We hebben Amazon Cloudfront in onze website geïntegreerd als een content delivery network (CDN) voor het weergeven van content. Dit CDN verwerkt uw IP-adres zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom naar Amazon verzonden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking via de instellingen van uw browser of bepaalde browserextensies. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website kan beperken.

Bij het gebruik van de dienst kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”.

III. Gegevensverwerking op onze sociale media-pagina’s

We hebben bedrijfspagina’s op verschillende sociale mediaplatforms. Deze stellen ons in staat om meer informatie over ons bedrijf te verstrekken en om extra mogelijkheden te creëren voor gebruikers om met ons te communiceren. Ons bedrijf heeft pagina’s op de volgende sociale mediaplatforms:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Wanneer u een profiel op een socialmediaplatform bezoekt of ermee communiceert, kunnen er persoonsgegevens over u worden verwerkt. De informatie die aan een profiel op sociale media is gekoppeld, bestaat meestal uit persoonsgegevens. Hieronder vallen ook berichten en berichten die met het profiel zijn geplaatst. Wanneer u een profiel op sociale media bezoekt, wordt vaak automatisch bepaalde informatie verzameld, wat ook persoonsgegevens kunnen zijn.

1. Visiting a social media page

a) Facebook en Instagram
Wanneer u onze Facebook- of Instagram-pagina bezoekt waarop wij ons bedrijf en individuele producten uit ons assortiment presenteren, wordt bepaalde informatie over u verwerkt. De enige verwerkingsverantwoordelijke van deze verwerking van persoonsgegevens is Meta Platforms Ireland Limited (Ierland/EU – “Meta”). Ga voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Meta naar https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta biedt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen; informatie en opt-out-mogelijkheden hierover vindt u op https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Meta levert ons geanonimiseerde statistieken en informatie over onze Facebook- en Instagram-pagina’s die ons helpen inzicht te krijgen in de soorten acties die mensen op onze pagina ondernemen (zogenaamde “Page Insights”). Deze Page Insights worden gemaakt op basis van bepaalde informatie over mensen die onze site hebben bezocht. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door Meta en ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons legitieme belang bij het evalueren van de soorten acties die op onze site worden ondernomen en het verbeteren van onze site op basis van deze bevindingen. De verwerking van uw gegevens op deze manier is gebaseerd op artikel 6.1.f van de AVG.

We kunnen de via Page Insights verkregen informatie niet associëren met individuele gebruikersprofielen die interactie hebben met onze Facebook- en Instagram-pagina. We zijn een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking aangegaan met Meta, waarin de verdeling van gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor het creëren van Page Insights en de tussen ons en Meta gesloten overeenkomst is vastgelegd, verwijzen wij u naar https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.Met betrekking tot deze gegevensverwerking heeft u ook de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene jegens Meta te doen gelden (zie “Uw rechten”). Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Meta op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Houd er rekening mee dat volgens het privacybeleid van Meta gebruikersgegevens ook in de VS en andere derde landen worden verwerkt. Meta geeft gebruikersgegevens alleen door aan landen waarvoor een adequaatheidsbesluit is afgegeven door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45 van de AVG of op basis van passende waarborgen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

b) LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ierland/EU – “LinkedIn”) is de enige verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u onze LinkedIn-pagina bezoekt. Ga voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn naar https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Wanneer u onze LinkedIn-bedrijfspagina bezoekt, volgt of ermee communiceert, verwerkt LinkedIn persoonsgegevens om ons te voorzien van geanonimiseerde statistieken en informatie. Dit geeft ons inzicht in de soorten acties die mensen op onze site ondernemen (zogenaamde Page Insights). Voor dit doel verwerkt LinkedIn met name de gegevens die u al aan LinkedIn hebt verstrekt via de informatie in uw profiel, zoals gegevens over uw functie, land, branche, anciënniteit, bedrijfsgrootte en arbeidsstatus. Daarnaast verwerkt LinkedIn informatie over hoe u omgaat met onze LinkedIn-bedrijfspagina, bijvoorbeeld of u een volger bent van onze LinkedIn-bedrijfspagina. LinkedIn verstrekt ons geen persoonlijk identificeerbare informatie over u via Page Insights. We hebben alleen toegang tot de samengevatte Page Insights. Het is voor ons ook niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele leden via de informatie in de Page Insights. Deze verwerking van persoonsgegevens in het kader van Page Insights wordt uitgevoerd door LinkedIn en ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons legitieme belang bij het evalueren van de soorten acties die worden ondernomen op onze LinkedIn-bedrijfspagina en het verbeteren van onze bedrijfspagina op basis van deze bevindingen. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6.1.f van de AVG.

We hebben een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking met LinkedIn gesloten, waarin de toewijzing van verplichtingen inzake gegevensbescherming tussen ons en LinkedIn is vastgelegd. De overeenkomst is in te zien op: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Volgens de overeenkomst geldt het volgende:

 • We zijn met LinkedIn overeengekomen dat LinkedIn verantwoordelijk is om u in staat te stellen uw rechten onder de AVG uit te oefenen. U kunt hierover contact opnemen met LinkedIn via de volgende link (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) online of neem contact op met LinkedIn via de contactgegevens in het privacybeleid. U kunt via de volgende link contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van LinkedIn Ierland https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens die wij hebben verstrekt met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Page Insights. In dat geval zullen wij uw verzoek doorsturen naar LinkedIn.
 • We zijn met LinkedIn overeengekomen dat de Ierse gegevensbeschermingscommissie de leidende toezichthoudende autoriteit is die toezicht houdt op de verwerking van Page Insights. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Irish Data Protection Commission (zie www.dataprotection.ie) of bij een andere toezichthoudende autoriteit.

Houd er rekening mee dat volgens het privacybeleid van LinkedIn persoonlijke gegevens ook door LinkedIn in de VS of andere derde landen kunnen worden verwerkt. LinkedIn geeft persoonlijke gegevens alleen door aan landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft gegeven op grond van artikel 45 van de AVG of op basis van passende waarborgen op grond van artikel 46 van de AVG.

2. Opmerkingen en directe berichten

We verwerken ook informatie die je aan ons hebt verstrekt via onze bedrijfspagina op een social media platform. Dergelijke informatie kan de gebruikersnaam, contactgegevens of een bericht aan ons bevatten. Deze verwerking wordt door ons uitgevoerd als de enige verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken deze gegevens op basis van ons legitieme belang om contact op te nemen met personen die ons vragen stellen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6.1.f van de AVG. Verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden als u daarmee heeft ingestemd (artikel 6.1.a AVG) of als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6.1.c AVG).

IV. Overige gegevensverwerking

1. Contact met ons opnemen via e-mail

Als u ons een bericht per e-mail stuurt, verwerken wij de verzonden gegevens om uw vraag te beantwoorden. We verwerken deze gegevens op basis van ons legitieme belang om contact op te nemen met personen die ons vragen stellen.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6.1.f van de AVG.

2. Gegevens van klanten en potentiële klanten

Als u als klant of potentiële klant contact opneemt met ons bedrijf, verwerken wij uw gegevens voor zover dat nodig is om de contractuele relatie tot stand te brengen of uit te voeren. Dit omvat meestal de verwerking van persoonlijke stamgegevens, contractgegevens en betalingsgegevens die aan ons zijn verstrekt en contact- en communicatiegegevens voor onze contacten bij commerciële klanten en zakenpartners. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6.1.f van de AVG.

We verwerken ook gegevens van klanten en potentiële klanten voor evaluatie- en marketingdoeleinden. Deze verwerking vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6.1.f van de AVG en dient ons belang om onze service verder te ontwikkelen en u gericht te informeren over onze diensten.

Verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden als u daarmee heeft ingestemd (artikel 6.1.a AVG) of als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6.1.c AVG).

3. Gebruik van e-mailadressen voor marketingdoeleinden

We kunnen het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u zich registreert of een bestelling plaatst, gebruiken om contact met u op te nemen over soortgelijke producten en diensten die wij aanbieden.

De wettelijke basis is artikel 6.1.f van de AVG in combinatie met sectie 7.3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG). U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder dat u hiervoor andere kosten dan de verzendingskosten tegen de basistarieven hoeft te betalen. U kunt zich hiervoor afmelden door op de afmeldlink te klikken die in elke mailing is opgenomen of door een e-mail te sturen naar privacy@shipcloud.io.

V. Gegevensverwerking op ons platform

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie die u verstrekt. We verzamelen ook automatisch specifieke informatie over hoe u onze website gebruikt. In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden ook IP-adressen als persoonsgegevens beschouwd. Internet Service Providers (ISP’s) wijzen IP-adressen toe aan elke met internet verbonden persoon zodat ze gegevens kunnen verzenden en ontvangen.

1. Registratie en login voor klanten en ontwikkelaars

Om als klant of ontwikkelaar gebruik te kunnen maken van onze diensten en om van bepaalde functies van onze website gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk om u via onze website te registreren. De vereiste informatie is te zien in het registratie-invoermasker. Informatie die als verplicht is gemarkeerd, moet worden verstrekt zodat u van onze diensten kunt profiteren. De verstrekte gegevens worden verwerkt ten behoeve van dienstverlening en verwerking van overeenkomsten. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6.1.b van de AVG.

2. Betalingsmogelijkheden

Als u kiest voor een abonnement op basis van kosten, bieden wij u de mogelijkheid om met een creditcard te betalen. Houd er rekening mee dat de respectieve betalingsinformatie uitsluitend door de respectieve betalingsdienstaanbieders wordt verzameld en verwerkt. De betalingsdienstaanbieder verstrekt ons alleen uw naam en de geldigheidsdatum van uw creditcard, die we opslaan om het contract uit te voeren. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6.1.b van de AVG.
Je hebt ook de mogelijkheid om via PayPal te betalen. Houd er rekening mee dat de betalingsinformatie in dit verband uitsluitend wordt verzameld en verwerkt door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., gevestigd in Luxemburg. PayPal stuurt ons de adresgegevens die u bij PayPal heeft ingesteld, die wij uitsluitend voor de uitvoering van het contract verwerken. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6.1.b van de AVG. Bij PayPal-betalingen slaan we alleen de naam van de PayPal-rekening op. Zie voor meer informatie over het privacybeleid van PayPal https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om via elektronische incasso te betalen. Dit vereist onze voorafgaande individuele overeenkomst met ons. Zodra de betaling via elektronische incasso is geactiveerd als gevolg van een uitdrukkelijke individuele overeenkomst met ons, hebben we ook de naam van de rekeninghouder, IBAN en BIC nodig, samen met een SEPA-machtiging. Bij betaling per elektronische incasso bewaren wij de naam van de rekeninghouder, de IBAN, de BIC en de gegevens over het verlenen van de SEPA-machtiging.

3. Chat

Ons platform maakt gebruik van de chattool van de aanbieder Intercom Inc. (55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, California 94105, USA – “Intercom”). Als u een aanvraag indient via de chattool, slaan wij uw gegevens van het chatproces op, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw aanvraag te verwerken en vervolgvragen te behandelen. Onze chatfunctie slaat details van uw IP-adres en locatie op. De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is artikel 6.1.f van de AVG. Als alternatief kunt u ons te allen tijde een bericht sturen via ons e-mailadres voor contact. Het gebruik van de chattool is dus van puur vrijwillige aard.
Bij gebruik van de chattool kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”.

4. Communicatie via e-mail

We sturen e-mails naar onze klanten om hen te informeren over belangrijke wijzigingen en innovaties op ons platform. We sturen deze informatie uitsluitend om de levering van contractueel overeengekomen diensten te kunnen garanderen. De wettelijke basis voor het verzenden van deze e-mails is artikel 6.1.b van de AVG, aangezien de informatie die ze bevatten noodzakelijk is voor de uitvoering van contracten met onze klanten. Ook analyseren we het leesgedrag en de openingsratio van deze e-mails. De wettelijke basis voor de analyse van deze e-mails is artikel 6.1.f van de AVG en de verwerking dient ons legitieme belang om te weten of onze klanten de informatie hebben ontvangen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de analyse door contact met ons op te nemen via een van de bovenstaande kanalen.
Voor het beheer van abonnementslijsten, evenals voor het verzenden en analyseren van deze e-mails, maken we gebruik van de Mandrill-service van The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (VS).

Bij gebruik van deze dienst kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”.

5. Orderverwerking

In het kader van onze dienstverlening dienen wij tevens persoonsgegevens te verwerken als verwerker in de zin van artikel 4.8 AVG, in welk geval onze opdrachtgever optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 AVG. Een overeenkomst over de verwerking van contractgegevens overeenkomstig artikel 28 van de AVG specificeert de rechten en plichten van de partijen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met de behandeling door de contractant van klantgegevens voor de levering van diensten. We stellen deze overeenkomst ter beschikking aan onze klanten tijdens het registratieproces. Ter informatie is een niet-ondertekenbare versie beschikbaar op onze website.
We gebruiken elektronische media voor orderverwerking, inclusief bewijs van levering. In zijn kader bewaren wij ook gedigitaliseerde handtekeningen. De reproductie van de digitale handtekening geldt als bewijs van levering in combinatie met een elektronische datum- en tijdstempel. Wij geven geen enkele garantie voor de permanente beschikbaarheid/bruikbaarheid van elektronische gegevens die aan ons worden verstrekt.

6. Verwerking van serverlogbestanden

Als u onze website louter voor informatieve doeleinden gebruikt, wordt in eerste instantie automatisch (d.w.z. niet via registratie) algemene informatie opgeslagen die uw browser naar onze server verzendt. Deze omvatten standaard: browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, bezochte pagina, de eerder bezochte pagina (verwijzende URL), IP-adres, de datum en tijd van het serververzoek en de HTTP-statuscode.

De verwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme belangen na te streven en is op de wettelijke basis van artikel 6.1.f van de AVG. Het doel van deze verwerking is het technisch beheer en de beveiliging van de website. De opgeslagen gegevens worden na tien dagen gewist, tenzij er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat en om die reden verder onderzoek en verwerking van de informatie noodzakelijk is. We kunnen u als betrokkene niet identificeren aan de hand van de opgeslagen informatie. De artikelen 15 tot en met 22 van de AVG zijn daarom niet van toepassing op grond van artikel 11.2 van de AVG, tenzij u, om uw rechten zoals uiteengezet in die artikelen uit te oefenen, aanvullende informatie verstrekt die uw identificatie mogelijk maakt.

7. Cookies

Op onze website gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat uw browser kan worden geïdentificeerd en herkend door webservers. U heeft volledige controle over het gebruik van cookies via uw browser. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt via uw browserinstellingen bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, algemeen of alleen in bepaalde gevallen.

Het gebruik van cookies is deels noodzakelijk voor de technische werking van onze website en is dus toegestaan zonder toestemming van de gebruiker. We kunnen ook cookies gebruiken om speciale functies en inhoud aan te bieden en voor analyse- en marketingdoeleinden. Dit kunnen ook cookies zijn van externe aanbieders (cookies van derden). We gebruiken dergelijke technisch onnodige cookies alleen met uw toestemming, overeenkomstig artikel 25 van de TTDSG en/of artikel 6.1.a van de AVG. Informatie over de doeleinden, providers, gebruikte technologieën, opgeslagen gegevens en de bewaartermijn van individuele cookies vindt u in de instellingen van onze Consent Management Tool.

8. Consent Management Tool

Deze website maakt gebruik van de toestemmingsbeheertool Consentmanager, aangeboden door consentmanager AB (Zweden), om cookies en de verwerking van persoonsgegevens te beheren.

Met de toestemmingsbanner kunnen gebruikers van onze website toestemming geven voor bepaalde gegevensverwerkingen of een gegeven toestemming intrekken. Door op de knop “Cookies toestaan” te klikken, geeft u ons toestemming om de geselecteerde cookiecategorieën te verwerken.
De rechtsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig artikel 6.1.a van de AVG.

Bovendien helpt de toestemmingsbanner ons om uw toestemmingsverklaring te bewijzen. Voor dit doel verwerken wij gegevens en aanvullende loggegevens met betrekking tot uw toestemmingsverklaring. Om deze gegevens te verzamelen worden ook cookies gebruikt. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te kunnen aantonen dat toestemming is gevraagd en gegeven. De wettelijke basis vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om uw toestemming te documenteren (Artikel 6.1.c van de AVG juncto Artikel 7.1 van de AVG).

U kunt uw toestemming voor cookies hier intrekken: https://app.Shipcloud.io/?cmpscreencustom.

9. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de dienst Google Analytics van de aanbieder Google Ireland Limited (Google Ireland/EU).

Google Analytics is een webanalyse-service waarmee we gegevens over het gedrag van bezoekers van onze website kunnen verzamelen en analyseren. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Dit omvat de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van online identifiers (inclusief cookie identifiers), IP-adressen, device identifiers en informatie over interactie met onze website.

Een deel van deze gegevens is informatie die is opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Via de gebruikte cookies wordt ook andere informatie op uw eindapparaat opgeslagen. Dergelijke opslag van informatie door Google Analytics en toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.

Google Ireland verwerkt de op deze manier verzamelde gegevens namens ons om het gebruik van onze website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website en internet aan te bieden. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Met uw toestemming worden cookies geplaatst en verdere verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd zoals hier beschreven. De wettelijke basis voor gegevensverwerking in verband met de dienst Google Analytics is daarom artikel 6.1.a van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken.

De persoonsgegevens die namens ons worden verwerkt om Google Analytics mogelijk te maken, kunnen worden overgedragen naar elk land waar Google Ireland of de subverwerkers van Google Ireland faciliteiten hebben. Raadpleeg het gedeelte over “Gegevensoverdracht naar derde landen”.

We gebruiken Google Analytics alleen met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal afkorten. Het IP-adres dat door de browser van een gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden, zie het privacybeleid van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

We gebruiken Google Analytics 4 om gegevens te verwerken, waardoor we interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies kunnen volgen. Dit stelt ons op zijn beurt in staat om individuele gebruikersacties in context te plaatsen en om langdurig gebruik van de website te analyseren. Gegevens over gebruikersactiviteit worden voor een periode van 14 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Alle andere gebeurtenisgegevens worden twee maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Het verwijderingsproces vindt één keer per maand plaats voor alle gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken.

We gebruiken ook de advertentiefuncties van Google Analytics (remarketing). Deze functie stelt ons, in combinatie met de cross-device-functies van Google, in staat advertenties gerichter weer te geven en gebruikers advertenties te tonen die zijn afgestemd op hun interesses. Via remarketing krijgen gebruikers advertenties en producten te zien waarvoor op andere websites in het Google-netwerk interesse is vastgesteld. De functie stelt ons in staat om via Google Analytics Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen te koppelen aan de cross-device functies van Google Ads of Google AdSense. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties die zijn aangepast aan een gebruiker, afhankelijk van zijn eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld een tablet). of computer).

Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven op elk eindapparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account. De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken. Voor deze gekoppelde diensten worden vervolgens gegevens verzameld via Google Analytics voor advertentiedoeleinden. Ter ondersteuning van de remarketingfunctie verzamelt Google Analytics de door Google geverifieerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld. Dit wordt gebruikt om doelgroepen voor cross-device advertising te definiëren en te creëren.

10. New Relic

Onze website maakt gebruik van de New Relic-service van New Relic, Inc (VS). New Relic is een webanalysetool die gebruikersgegevens van een website verzamelt om de prestaties van de website te analyseren en te monitoren, bijvoorbeeld om de laadtijden van afzonderlijke onderdelen van de website te verbeteren.

Verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6.1.a van de AVG.

Om deze service in ons platform te integreren, moeten cookies worden ingesteld op het apparaat dat u gebruikt. Het plaatsen van cookies en toegang tot informatie die op uw apparaat is opgeslagen, wordt uitgevoerd met uw toestemming, die u op elk moment met onmiddellijke ingang kunt intrekken via onze toestemmingsbeheertool. Bij gebruik van deze dienst kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming bij New Relic het privacybeleid van New Relic op http://newrelic.com/privacy.

11. Heap

Onze website maakt gebruik van de Heap-service van Heap, Inc. (VS) om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren. Dit omvat informatie zoals paginaweergaven, gebruikersacties zoals klikken en interacties met bedieningselementen, browserdetails en IP-adressen.
Verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming in overeenstemming met artikel 6.1.a van de AVG.
Er worden cookies geplaatst op het apparaat dat u gebruikt om de service te integreren. Cookies worden geplaatst met uw toestemming, die u op elk moment met onmiddellijke ingang kunt intrekken via onze toestemmingsbeheertool. Bij het gebruik van de dienst kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Meer informatie over gegevensbescherming bij Heap is beschikbaar in het privacybeleid van Heap op https://heap.io/privacy.

12. Google reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-tool van Google Ireland Limited (Ierland, EU) in verband met bepaalde functies op onze website. Om de tool te laten werken, is het technisch noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken, zodat inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom doorgegeven aan Google Ireland. Daarnaast verzamelt Google Ireland aanvullende gegevens, b.v. over uw browser en uw klikgedrag. We gebruiken de dienst om veiligheidsredenen om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Dit stelt ons in staat om geautomatiseerde toegangspogingen en aanvallen te identificeren en te blokkeren. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde technische en commercieel redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van onze website te waarborgen.

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6.1.c en artikel 32 van de AVG en artikel 19.4 van de TTDSG.

Bij het gebruik van de dienst kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Google verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy.

13. Amazon Cloudfront

We hebben Amazon Cloudfront in onze website geïntegreerd als een content delivery network (CDN) voor het weergeven van content. Dit CDN verwerkt uw IP-adres zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom naar Amazon verzonden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking via de instellingen van uw browser of bepaalde browserextensies. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website kan beperken.

Bij het gebruik van de dienst kunnen wij niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens niet naar de VS worden overgedragen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”.

Laatst herzien: januari 2023